سیستم ERP

برنامه ریزی منابع سازمانی، به اختصار ERP، یک مفهوم مدیریت سازمانی است که توسط شرکت مشاوره معروف آمریکایی گارتنر در سال 1990 پیشنهاد شد. برنامه ریزی منابع سازمانی در ابتدا به عنوان نرم افزار کاربردی تعریف شد، اما به سرعت توسط شرکت های تجاری در سراسر جهان پذیرفته شد.اکنون به یک تئوری مهم مدیریت سازمانی مدرن و ابزار مهمی برای اجرای مهندسی مجدد فرآیند سازمانی تبدیل شده است.

1

So Good یک سیستم ERP کامل دارد و بهترین انتخاب برای محلول های تیغه پاک کن شما است.