بخش QC

1. مواد ما قبل از ورود به انبار ما آزمایش می شود.

1

2. و سپس قبل از تبدیل شدن به محصولات، آزمایشی برای محصولات نیمه تمام خواهیم داشت.

2

3. ما در خط تولید خود بازرسی نمونه برداری خواهیم داشت.

3

4. آخرین آزمایش نهایی را قبل از ورود آنها به بازار خواهیم داشت.

4